Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

heroinee
23:08
1901 2aed
Peaky blinders.

July 14 2017

13:17
1726 fea7 500
heroinee
13:16
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viawiecznosci wiecznosci
heroinee
13:10
heroinee
13:09
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
heroinee
13:05

July 05 2017

heroinee
22:35
9741 7ae0
haha,yas,lov u bojack
22:29
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viahomoludens homoludens
heroinee
22:28
4248 c521
Reposted frommsvexing msvexing viahomoludens homoludens
heroinee
22:25
7580 61a4 500
Reposted fromjustyha justyha viahomoludens homoludens
heroinee
22:21
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahomoludens homoludens

June 23 2017

heroinee
20:30
3076 4a24 500

June 20 2017

heroinee
13:20
Jestem twoją klątwą i przekleństwem
Niedokończoną przyjemnością
Przegryzioną wargą do krwi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawrazliwa wrazliwa

June 17 2017

heroinee
21:09
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viajobi jobi
heroinee
21:04
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajobi jobi
heroinee
21:04
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajobi jobi
heroinee
21:02
1291 d837
Reposted fromnataliablus nataliablus viajobi jobi
heroinee
21:00
reszta
Reposted fromwojtku wojtku viajobi jobi
heroinee
21:00
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viajobi jobi
heroinee
20:59
7935 9ea4
Reposted fromSTYLTE STYLTE viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl